Polityka prywatności

serwisu https://opticus.net.pl

 1. Co to jest Polityka Prywatności

Poniżej wyjaśnimy zakres oraz zasady przetwarzania przez nas udostępnionych nam danych osobowych. Wskażemy jakie prawa i obowiązki przysługują naszym Klientom w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest – Grzegorz Bochenek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Optyczny “OPTICUS” Grzegorz Bochenek, ul. Baldachówka 3, 35-061 Rzeszów

Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób:

– listownie na adres:
Zakład Optyczny „OPTICUS”, ul. Baldachówka 3, 35-061 Rzeszów

– mailowo na adres: rodo@opticus.net.pl

 

 1. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe:

Dane, które gromadzimy przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług zgodnie z przyjętym zleceniem, zapewnienia realizacji praw konsumenta oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych.

 

 1. Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe:

Dane przetwarzane są w celu wykonywania zawartych z naszymi klientami umów zgodnie z art. 6 ust. 1 b) RODO, lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód na podstawie art. 6 ust 1 a) RODO, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 1. Jakie dane przetwarzamy:

W celu realizacji umowy przetwarzamy dane udostępnione nam przez naszych klientów, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel, dane o zdrowiu dotyczące stwierdzonej wady wzroku, numer telefonu, adres mailowy. W celach marketingowych przetwarzamy adres mailowy i numer telefonu.

 

 1. Komu powierzamy dane osobowe:

Powierzamy udostępnione dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów, podmiotom z nami współpracującym- m.in. podmioty współpracujące w realizacji zamówień, optycy i okuliści współpracujący z Administratorem lub zatrudnieniu u Administratora.  Celu prowadzenia przedsiębiorstwa dane mogą być również przekazywane firmom, które świadczą dla Administratora usługi informatyczne, dostawcom usług chmurowych (m.in. poprzez korzystanie z oprogramowania umieszczonego na serwerach dostawców), podmiotom wysyłającym korespondencje promującą nasze produkty lub usługi. Udostępniamy również dane podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia, m.in. firmom kurierskim i operatorom płatności. Z chwilą przekazania danych stają się ich administratorami.

Dane osobowe, poza celami wskazanymi w Polityce Prywatności nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom. Nie świadczymy usług  promocyjnych na rzecz podmiotów trzecich.  

 

 1. Jakie prawa przysługują osobie, której dane przetwarzamy:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją odmowy podania danych jest brak zawarcia umowy lub świadczenia usług (art. 6 ust. 1 b) RODO) bądź skorzystania z informacji handlowych oraz marketingowych przedstawianych przez Administratora (art. 6 ust. 1 a) RODO).

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej zgody lub na czas wykonania łączącej nas umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania i usunięcia, prawo do przenoszenia danych oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody – wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem – w granicach określonych w przepisach prawa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom które je udostępniają przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do osoby udostępniającej (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
 • w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie osobie udostępniającej przysługuje prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 • W dowolnym momencie osoba udostępniająca może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

 

 1. Jak długo dane będą przechowywane:

Dane osobowe udostępnione w celu realizacji zamówienia przechowujemy przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego lub w celu zabezpieczenia naszych interesów jako Administratora poprzez gromadzenie dowodów związanych z uznaniem reklamacji albo zwrotem towaru. Usunięcie danych na żądanie osoby nie powoduje zaprzestania ich przetwarzania we wskazanym zakresie.

Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.